سفیر جمهوری اسلامی استوارنامه خود را به سرژ سرکیسیان تقدیم کرد

روز 9 اکتبر جاری سید کاظم سجادی سفیر جدید جمهوری اسلامی در ارمنستان به کاخ ریاست جمهوری رفت و استوارنامه خود را به سرژ سرکیسیان تقدیم کرد. کاظم سجادی یکروز پیشتر با ادوارد نعلبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان ملاقات کرده بود.
جمهوری اسلامی روابط سیاسی دوستانه ای با ارمنستان دارد. قرار است اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز بزودی به ارمنستان مسافرت کند.

نظرات