فرهنگ خالص ارمنی و آذری وجود ندارد

زردشت علیزادهفرهنگ یگانه ارمنی و فرهنگ یگانه آذری وجود ندارد. ما فرهنگ مشترک، ریشه های مشترک و ارزشهای مشترک و شاعران مشترک داریم.

نشریه آراووت مطالب مزبور را از زردشت علیزاده نقل می کند. این روشنفکر آذری به سایات نووا اشاره می کند که مقامات رسمی ارمنستان اصرار دارند او را شاعری ارمنی معرفی می کنند اما به گفته علیزاده بیشتر سروده های او بزبان های آذری، ترکی و تاتاری است.

نظرات