روز کوروش بزرگ گرامی باد

Sattar-Beheshti-Nane-Goharهفتم آبان (29 اکتبر) سالروز بزرگداشت کوروش بزرگ، بنیانگذار حقوق بشر، پیام آور صلح و دوستی و موسس سلسه هخامنشیان بزرگترین امپراتوری جهان بر ایرانیان و ایراندوستان خجسته باد!
بزرگداشت کوروش یعنی پاسداشت حقوق بشر و احترام به آیینها به خانواده، به اسیر و زندانی .

نظرات