بانک صادرات ایران تنها مردان را استخدام می کند

بانک صادراتبانک صادرات ایران در تازه ترین آگهی استخدام خود اعلام کرده است که در در تهران و 20 استان كشور جهت تصدی شغل بانکدار و بانکیار  از بین داوطلبان واجد شرایط كارمند استخدام مي نمايد.
یکی از شرایط برای استخدام شدن در این بانک مرد بودن اعلام شده است.

نظرات