آزادی مذهب، عقیده و بیان از اصول پذیرفته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر

[caption id="attachment_8679" align="aligncenter" width="462"]طبرزدی و بهاییان photo: Abtin Tabarzadi[/caption]
حق بهره مندی از امنیت اجتماعی، داشتن شغل و تحصیل از حقوق اساسی احاد مردم یک جامعه محسوب میشود و حکومت وظیفه صیانت از آن را به عهده دارد. دین و عقیده به عنوان یک امر کاملا شخصی محسوب می گردد و نمی توان بواسطه آن کسی را زندانی، نهی و بازخواست نمود. آزادی مذهب، عقیده و بیان از اصول پذیرفته شده در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر هستند. دسته بندی انسانها بر اساس نوع باور و عقیده، از طریق ایجاد تبعیض در بهره مندی از حقوق انسانی و اجتماعی ناقض حقوق بشر بوده و محکوم است.
به دلیل نادیده گرفتن ازادی بیان توسط جمهوری اسلامی ونوع برخوردهایی که با آزاداندیشان صورت گرفته است از ایران به عنوان بزرگترین زندان روزنامه نگاران و دگراندیشان نام برده اند.

نظرات