اتحادیه ای یادآور قتلهای زنجیره ای

[caption id="attachment_8834" align="alignright" width="159"]Էդվարդ-Միլիտոնյան Էդվարդ-Միլիտոնյան[/caption]

سفر ادوارد ميليتونيان رئيس اتحاديه نويسندگان ارمنستان به ایران و بازدید او از حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در رسانه های ایران بازتاب یافت. این بازدید روز 31 اکتبر سال جاری صورت گرفت.
اتحادیه نویسندگان ارمنستان نهادی است که در ماجرای اتوبوس ارمنستان دعوت کننده نویسندگان به این کشور بود. این عملیات بخشی از موارد مطرح در قتلهای زنجیره ای ایران است.
اقدام به قتل 21 نویسنده سرشناس ایرانی در سال 1976 صورت گرفت اما تاکنون تحقیقات قضایی در اینمورد صورت نگرفته است.

نظرات