فرمانده اخراجی پلیس ایروان به امریکا مهاجرت می کند

آرتور مهرابیانسرهنگ آرتور مهرابیان به امریکا رفته است و قصد مهاجرت به این کشور را دارد. او پیشتر جانشین فرمانده پلیس ایروان بود و بتازگی اخراج شده است.
سرهنگ مهرابیان مدتی هم فرمانده پلیس منطقه اربکیر در شهر ایروان بود. این منطقه که خیابان کمیتاس را نیز در بر می گیرد، از مناطقی است که ایرانیان بسیاری در آن ساکن بوده اند و ساختمان اصلی سفارت جمهوری اسلامی نیز در آنجا قرار دارد.
به گزارش هایکاکان ژاماناک سرهنگ مهرابیان در لاتاری گرین کارت امریکا برنده شده است.
به نسبت جمعیت، ارمنستان یکی از مهاجر فرست ترین کشورهای جهان است.

نظرات