نخستین شماره نشریه سیتی به زبان انگلیسی در گرجستان منتشر شد

سیتینخستین شماره نشریه سیتی بزبان انگلیسی منتشر شد و در سراسر گرجستان در حال توزیع می باشد. موضوع این نشریه مد لباس و سبک زندگی fashion-lifestyle است.
نشریه سیتی پنج سال است که بزبان گرجی منتشر می شود. نسخه انگلیسی این نشریه با نسخه گرجی آن متفاوت است و گفته می شود طوری تنظیم شده است که مورد علاقه و توجه گردشگران و خارجی های مقیم گرجستان قرار گیرد.

نظرات