شعار مرگ بر آمریکا دارای پشتوانه قوی عقلانی است

رهبر جمهوری اسلامی می گوید شعار مرگ بر آمریکای ملت ایران دارای پشتوانه قوی عقلانی است و منظور از این شعار،مرگ بر ملت آمریکا نیست؛ بلکه این شعار یعنی مرگ بر سیاست‌های آمریکا و مرگ بر استکبار. او همچنین گفت که این شعار مطابق با قانون اساسی ایران است.

نظرات