رکورد دستگیری از سوی پلیس ایران

به گزارش رسانه های ایران روز 17 نوامبر جاری رئیس پلیس تهران اعلام کرد که در شب گذشته و امروز، 143 سارق در قالب 26 باند دستگیر شدند.
به گزارش ایسنا علی ساجد نیا افزود: طرح امنیت اخلاقی همچنان ادامه دارد و در بین دستگیرشدگان فردی وجود دارد که تاکنون ۲۴بار دستگیر شده است.
دستگیری سارقان تنها یکی از عملیات پلیس تهران است. دستگیری افراد با برچسب اراذل و اوباش، توقیف خودرو و دستگیری افراد بخاطر نوع پوشش، دستگیری بخاطر اداره صفحه فیسبوک و بتازگی تلگرام، دستگیری بخاطر خواندن ترانه، دستگیری بخاطر سرودن شعر، دستگیری بخاطر کشیدن کاریکاتور و ....، بازم بگم؟ می خواهید بیان و من رو هم دستگیر کنند؟

نظرات