گرجستان رکورد دار سن بازنشستگی برای مردان

[caption id="attachment_9050" align="aligncenter" width="640"]raising-the-retirement-age photo: chieforganizer.org[/caption]

سن بازنشستگی برای مردان در گرجستان 65 سال است که این بالاترین سن بازنشستگی در میان جمهوری های شوروی سابق است. این رکورد درمورد زنان به کشور لتونی تعلق دارد که سن بازنشستگی آنان 61 سال است.
سن بازنشستگی یکی از شاخصهای رفاه در کشورهای جهان است. در ترکمنستان این سن برای مردان 62 سالگی تعیین شده است در حالی که امید به زندگی در این کشور تنها 61 سال است. با آنکه ترکمنستان درآمد بادآورده کلانی از راه فروش گاز دارد اما حقوق بازنشستگی در این کشور تنها 105 منات معادل 37 دلار است.
در کشور بلاروس سن بازنشستگی زنان 55 سال است. امید بزندگی برای زنان این کشور 78 سال است که این رقم در میان جمهوری های شوروی سابق رکورد بحساب می آید.
در کشور روسیه سن بازنشستگی برای مردان 60 سال و برای زنان 55 سال تعیین شده است اما شاید بخاطر مشکلات اقتصادی سالهای اخیر، گفته می شود که دولت قصد دارد سن بازنشستگی را به 63 سال برساند.
بطور کلی امید بزندگی برای زنان بیشتر از مردان است اما دولتها سن بازنشستگی زنان را پایین تر تعیین می کنند.

نظرات