راهکار ارمنستان برای رفع خشونت از زنان

در بسیاری از روستاهای ارمنستان یا مردی زندگی نمی کند یا اینکه درصد مردان نسبت به زنان بسیار اندک است. کارشناسان این وضعیت را عامل کاهش خشونت علیه زنان ارزیابی می کنند.

روزنامه چورورد ایشخانوتیون از قول جامعه شناس برجسته آهارون آدیبکیان نقل می کند که خشونت علیه زنان در ارمنستان کاهش پیدا کرده است زیرا تعداد مردان در این کشور یافته است و اکثر آنها برای کار به خارج رفته اند.
نشریه مزبور در ادامه می نویسد اگر همه مردان کشور را ترک کنند تعداد سیگاری ها، الکلی ها و نزاع های خیابانی نیز بشدت کاهش خواهد یافت.

نظرات