زنان ایرانی پرچمدار مبارزه با استبداد

گوهر سحرگوهر عشقی مادر ستار بهشتی نمادی است از رنج و پایداری زن ایرانی. این بانوی بزرگوار فرزند دلبند خود را در راه رسیدن به آزادی از دست داده است اما همچنان مقاوم ایستاده است. اینروزها وضع جسمی "مادر گوهر" تعریف چندانی ندارد اما سحر بهشتی فرزند او در کنار مادر استوار ایستاده است.

نظرات