پلیس گرجستان 6 سریلانکایی را دستگیر کرد

وزارت کشور گرجستان اعلام کرد که پلیس در منطقه سامتسخه-جاواختی 6 شهروند سریلانکایی را دستگیر کرده است. این افراد فاقد هرگونه مدرک شناسایی یا مسافرتی بودند و بطور غیرقانونی در گرجستان اقامت داشته اند.
دستگیرشدگان به زندان آخالتسیخه منتقل شدند و پرونده آنها به اداره مهاجرت ارسال شد.
براساس قوانین گرجستان پلیس می تواند از افراد درخواست رویت کارت شناسایی یا مدارک هویتی بنماید و افراد دارای اقامت غیرقانونی را دستگیر کند اما در عمل این اتفاق بندرت گزارش است.

نظرات