وزیران خارجه ترکیه و جمهوری آذربایجان به تفلیس می آیند

روز 21 دسامبر جاری وزاری خارجه ترکیه و جمهوری آذربایجان به تفلیس می آیند تا در دیک دیدار دو روزه با مقامات گرجستان گفتگو داشته باشند. این دیدار در تداوم گفتگوهای نشست ترابزون در سال 2012 صورت می گیرد که طی آن سه کشور بر همکاریهای راهبردی تاکید کردند.

گیورگی مارگولاشویلی رئیس جمهور گرجستان درباره این دیدار گفت: ما درباره همکاریهای راهبردی بین سه کشور گفتگو خواهیم کرد و درباره وضعیت راه آهن باکو-تفلیس-قارص تبادل نظر خواهیم داشت.

نظرات