تظاهرات خیابانی جنبش ارمنستان نوین

روز اول دسامبر مردم معترض در میدان آزادی ایروان و خیابانهای مرکزی شهر تجمع کردند. تظاهرکنندگان خواهان استعفای سرژ سرکیسیان از مقام ریاست جمهوری کشور شدند. در پاره ای از نقاط گزارشهایی از درگیری پلیس با تجمع کنندگان بدشت آمده است. این تظاهرات پیش از همه پرسی ششم دسامبر برگزار شد که در این همه پرسی مردم ارمنستان برای تغییر در نظام حکومت این کشور به پای صندوق های رای فراخوانده شدند. قرار است تظاهرات در روزهای آینده نیز ادامه یابد.

سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری کنونی ارمنستان اکنون دومین دوره ریاست جمهوری خود را می گذراند. او پیش از ریاست جمهوری وزیر دفاع بود و سالهای طولانی است که در بالای هرم قدرت در ارمنستان قرار دارد.

نظرات