متوسط دستمزد در گرجستان و نابرابری جنسیتی

نابرابری جنسیتی دستمزدمرکز آمار گرجستان متوسط دستمزد ماهانه در سه ماهه سوم سال 2015 را منتشر کرده است. متوسط دستمزد مردان در این دوره 1,126.8 لاری اعلام شده است در حالی که این رقم برای زنان 697.3 لاری است.
در بخش کسب و کار 568,600 نفر شاغل هستند که از این تعداد 59.8 درصد مرد و 40.2 درصد زن هستند. متوسط دستمزد در این حوزه 961.1 لاری برای مردان و 698.1 لاری برای زنان اعلام شده است. بیش از نیمی از کارکنان حوزه کسب و کار یعنی 60.2 درصد در کسب و کارهای بزرگ فعالیت می کنند.
در بخش عمومی (دولت، شهرداری ها و ...) متوسط دستمزد 1,313.4 لاری اعلام شده است که نشان میدهد میزان دستمزدها در این حوزه بسیار بیشتر از بخش کسب و کار است.
بالاترین دستمزدها مربوط به بخش مالی و پولی و نیز بخش عمران می باشد که متوسط دستمزد به ترتیب ارقام 1,499.6 لاری و 1,412.9 اعلام شده است. پایین ترین دستمزدها مربوط به بخش آموزش می باشد با متوسط دستمزد ماهانه 470.5 لاری.

نظرات