سفارت کره جنوبی در تفلیس افتتاح گردید

کره جنوبی گرجستانسفارت کره جنوبی در تفلیس امروز با حضور گیورگی کویریکاشویلی و کیم چانگ گیو سفیر این کشور در تفلیس افتتاح شد. وزیر خارجه گرجستان در این مراسم اظهار داشت که در سالهای اخیر حجم بازرگانی بین دو کشور افزایش یافته است و میزان سرمایه گذاری کره جنوبی در گرجستان رشد داشته است. کویریکاشویلی به کمکهای سازمان همکاری های بین المللی کره KOICA نیز اشاره کرد.
سازمان همکاری های بین المللی کره یک نهاد دولتی است که به کشورهای در حال توسعه کمک اعطاء می کند. این سازمان تاکنون تجهیزات فنی و از جمله کامپیوتر به گرجستان اهدا کرده است و برنامه های آموزش فنی نیز در این کشور ارائه نموده است.
پیش از این کره جنوبی در گرجستان دفتر دیپلماتیک داشت. در سال 2012 ضمن سفر میخیل ساکاشویلی رئیس جمهور وقت گرجستان و دیدار او با همتای کره ایش توافق شد که سفارت کره جنوبی در تفلیس دایر گردد.

نظرات