روز حقوق بشر

پلیس مردمدهم دسامبر از سوی یونسکو روز حقوق بشر نامگذاری شده است. رسانه های حکومتی در ایران کمتر به این مناسبت توجه دارند اما امسال معاونت وزارت دادگستری ایران بیانیه ای بمناسبت این روز صادر کرد. که ایرنا آن را منتشر کرده است. در این بیانیه به مواردی از نقض حقوق بشر توسط دولتهای مختلف در جهان اشاره شده است.
بطور کلی آنچه که رسانه های ایران کمتر به آن می پردازند این است که انسان حقوقی دارد و حکومت موظف است به حقوق کلیه شهروندان احترام بگذارد. در نظام آموزشی ایران کودکان با حقوق بنیادی و حقوق شهروندی خود آشنا نمی شوند. آنچه در این نظام آموزشی بر آن تاکید می شود این است که هر انسانی تکالیفی دارد  که در صورت انجام ندادن انها مجازات می شود. قانون همیشه اینطور تعریف می شود که برای انسانها محدودیت ایجاد می کند و افراد موظف هستند به آن احترام بگذارند.

نظرات