مهد کودکها در کوتائیسی کودکان را راه نمیدهند

کودک خود را هر روز در مهد کودک می گذارید اما یکروز صبح که همراه کودک به مهد می روید، مسئول آنجا می گوید ما دیگر هیچ کودکی را نگهدای نمی کنیم. این روزها وضعیت مهدهای کودک در شهر کوتائیسی اینگونه شده است.

به گزارش شبکه روستاوی2 کارکنان مهدهای کودک در شهر کوتائیسی اعتصاب کرده اند و دیگر کودکان را نگهداری نمی کنند. این شبکه علت اعتصاب را ناکافی بودن دستمزد و عدم تناسب تعداد کارکنان و نونهالان اعلام کرده است.

نظرات