فصل اسکی آغاز شد

اسکی گرجستانامسال بارش برف زود هنگام بود. اینروزها اگر به پیست اسکی گودرژی در جنوب غربی گرجستان بروید، اسکی بازان را خواهید دید که ورزش زمستانی را آغاز کرده اند.

نظرات