قانون اساسی ارمنستان اصلاح می شود

نتایج اولیه از شمارش آراء در همه پرسی 6 دسامبر نشان می دهد که اکثریت رای دهندگان به تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی رای مثبت داده اند و بدین ترتیب قانون اساسی ارمنستان اصلاح خواهد شد.
بموجب قانون اساسی جدید نقش و قدرت رئیس جمهور کاهش خواهد یافت. رئیس جمهور ارمنستان از سوی پارلمان انتخاب خواهد شد و دوره زمامداری وی نیز از 5 سال به 7 سال افزایش خواهد یافت. همچنین تعداد کرسی های پارلمان ارمنستان از 131 به 101 کرسی کاهش خواهد یافت.
قانون اساسی جدید این امکان را به سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان می دهد که پس از پایان دوره ریاست جمهوری در سال 2018 همچنان قدرت را در دست داشته باشد.
نتایج حاصل از شمارش آرا را می توانید در وبسایت انتخابات ارمنستان مشاهده کنید.

نظرات