اعضای همبستگی برای انتخابات ایران ثبت نام کردند

روز آدینه 4 دیماه برابر با 25 دسامبر پنج تن از اعضای شورای همبستگی، اقایان هرمیداس باوند، عیسا خان حاتمی، کورش زعیم، حشمت اله طبرزدی و اسماعیل مفتی زاده با حضور در محل فرمانداری تهران، برای دهمین دوره ی مجلس شورا، ثبت نام کردند.
قرار بود محمد ملکی نیز در این جمع حضور داشته باشد و ثبت نام کند که به دلیل بیماری از این امر بازماند.
همچنین از گوشه و کنار کشور خبر می رسد دهها تن از زنان و مردانی که به شرایط همبستگی برای برگزاری انتخابات ازاد و دموکراتیک باور دارند، ثبت نام کرده اند که اسامی انها به زودی از سوی شورا اعلام می شود تا هم میهنان در ایران و سراسر جهان بتوانند روز 7 اسفند ماه به انها رای بدهند.
به گزارش روابط عمومی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران اگاهی های تکمیلی در بیانیه های بعدی شورای همبستگی اعلام خواهد شد.

نظرات