برای همه خوراکی موجود است

یخچال اجتماعیجوانان شهر گوری در مرکز گرجستان می خواهند مطمئن شوند که همه مردم شهر در سال نو مواد غذایی دارند و هیچکس گرسنه نخواهد ماند. آنها یخچالی را در یکی از خیابانهای مرکزی شهر قرار داده اند ، هر کسی می تواند در این یخچال خوراکی یا نوشابه بگذارد و هر شخصی می تواند هر چه خواست از این یخچال بردارد.
جوانان اسم این کمپین را گذاشته اند یخچال اجتماعی Social Bridge . شهرداری گوری و اداره ایمنی مواد خوراکی از این کمپین حمایت می کنند.
یادگاری یخچال اجتماعی

نظرات