نخستین برف زمستانی در ایروان

snow-removal-yerevanبامداد امروز ایروان سفیدپوش بود زیرا در طول شب برف باریده بود. در طول روز شهرداری دست بکار شد و با عملیات برفروبی بسرعت خیابانها از برف پاک شدند. در ساعات شامگاهی از برف خبری نیست اما سطح بعضی از خیابانها و معابر بعلت یخزدگی لغزنده است. بر اساس پیش بینی هواشناسی دمای هوا تا منفی 5 درجه سلیوس پایین خواهد آمد.

نظرات