آمار بیکاری در ارمنستان به 16.9 درصد رسید

فقر ارمنستانمرکز آمار ارمنستان اعلام کرد که در پایان سال 2015 آمار بیکاران کشور به 16.9 درصد رسید.
در سال 2015 تعداد 88,928 نفر برای پیداکردن شغل ثبت نام کردند که 77 هزارنفر از آنها بیکار مطلق بودند. از این تعداد 974 نفر توانستند شغل پیدا کنند.

نظرات