اقتصاد گرجستان 2.8 درصد بزرگتر شد

bloombergمرکز آمار گرجستان Goestat رقم رشد اقتصادی کشور در سال 2015 را 2.8 درصد اعلام کرد.
بموجب آمار ارئه شده رشد اقتصادی کشور درسال 2015 در سه ماهه اول 3.3 درصد، سه ماهه دوم 2.5 درصد، سه ماهه سوم 2.5 درصد و سه ماه چهارم 2.9 درصد بالاتر از سال قبل از آن بود.
دولت گرجستان و برخی از سازمانهای بین المللی نخست رشد اقتصادی 5 درصد را برای سال 2015 پیش بینی کرده بودند، این پیش بینی سپس به رقم 2 درصد اصلاح شد.

نظرات