امکان ثبت دامنه با الفبای گرجی


قفقازستان - آیکان حق ثبت نامهای دامنه با الفبای گرجی را به گرجستان اعطاء کرده است. این امکان مربوط به دامنه هایی می شود که با پسوند ملی گرجستان ge. ثبت می شوند.
بدین ترتیب بزودی اشخاص حقیقی یا حقوقی در گرجستان خواهند توانست نام دامنه ها را با الفبای گرجی انتخاب و ثبت نمایند.

نظرات