شاه رفت


روز 26 دی ماه سال 1357 خورشیدی محمد رضا شاه پهلوی برای همیشه ایران را ترک کرد. با اعلام خبر سفر شاه در رسانه ها، صدای بوق خودروها در سراسر شهر بلند شد و مردم به جشن و پایکوبی مشغول شدند. بسیاری در شهر شیرینی و تنقلات پخش می کردند و مردم به یکدیگر تبریک می گفتند.
در میان جشن و پایکوبی مردم، عده ای به پایین آوردن مجسمه های شاه از میادین و معابر عمومی پرداختند و دسته هایی این شعارها را سر می دانند:
شاه عزم سفر کرده
گه خورده غلط کرده
کابینه عوض کرده
گه خورده غلط کرده
کارترو خبر کرده
گه خورده غلط کرده

نظرات