حمله به سه ژورنالیست در تفلیس

قفقازستان - سه ژورنالیست از کارکنان شبکه تابولا در تفلیس مورد حمله و ضرب و شتم افراد ناشناس قرار گرفتند.
به گزارش روستاوی2  هنگامی که این خبرنگاران در رستوران چاشناگیری با دوستان خود نشسته بودند، افرادی ناشناس ابتدا به آنها فحاشی می کنند و سپس مورد ضرب و شتم فیزیکی قرار می دهند. هیچیک از خبرنگاران دچار جراحت وخیم نشده اند.
هنوز افراد مهاجم دستگیر نشده اند و از هویت آنها اطلاعی در دست نیست اما شبکه تابولا بخاطر انتقاد از گروههای مذهبی معروف است و احتمال داده می شود که این تهاجم مرتبط با انتقادهای مذهی این افراد باشد.

نظرات