گربه ای که به شکل انسان بدنیا آمده است

دختر گربه اینانو دختر 20 ساله نروژی  می گوید که گربه است اما اشتباهی به گونه انسان متولد شده است.
نانو برای گربه بودن خود شواهدی هم ارائه می کند، او قادر است بخوبی میومیو کند، صداهای ماورای صوت را می شنود، از دید لیزری در شب برخوردار است و در تاریکی بهتر از روشنایی می بیند. او از سگ و آب بیزار است و ترجیح می دهد بجای ایستاده بروی دستها و زانوهایش راه برود.
[embed]https://youtu.be/YWeBunPiIzo[/embed]

نظرات