آیین بهایی در جمهوری آذربایجان آزاد است

باغ رضوانگوندوز اسماعيل اف معاون کميته دولتی امور دينی جمهوری آذربايجان در گفتگو با پايگاه اينترنتی مدرن گفت: جمعيت دينی بهائی به ثبت رسمی در کميته دولتی امور گروه های دينی جمهوری آذربايجان رسيده است و در باکو و سومقائيت فعاليت می کند.
مقامات دولتی ایران آیین بهایی را فرقه ضاله می نامند و پیروان آن را از حقوق اجتماعای محروم می نمایند.

نظرات