ترجمه مصری پلنگینه پوش عرضه شد

پلنگینه پوش عربیترجمه مصری پلنگینه پوش تهیه و در 47 امین نمایشگاه کتاب قاهره عرضه شده است.
ترجمه حماسه ماندگار شوتا روستاولی، پلنگینه پوش بزبان مصری با همت رایزنی فرهنگی گرجستان در قاهره انجام شده است. این دومین نسخه عربی از پلنگینه پوش است. نخستین ترجمه عربی پلنگینه پوش در سال 1984 توسط نظر خلیل مترجم سوری تهیه گردید.
ترجمه بلغاری پلنگینه نیز بتازگی منتشر گردیده است.

نظرات