تولد ندا مبارک


ندا آقا سلطان Неда Ага-Солтан روز 23 ژانویه سال 1983 بدنیا آمد و بتاریخ 20 ماه جون سال 2009 با شلیک گلوله در خیابان به قتل رسید. او هنگام قتل در یک اعتراض خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری حضور داشت. سیمین بهبهانی شاعر معروف ایرانی درباره قتل ندا آقاسلطان چنین می گوید: بعضی از خونها حکومتها را می گیرد. خون خسرو گلسرخی حکومت پهلوی را گرفت. خون ندا هم از آن خونهایی است که حکومت را می گیرد.

نظرات