امام علی در فهرست مهمترین مجرمان و متهمان تحت تعقیب یوروپل

EMAMALIامامعلی قادر اسماعیل زاده متولد 1975 و دارای ملیت ایرانی در فهرست مهمترین مجرمان و متهمان تحت تعقیب یوروپل قرار گرفته است.
بتازگی فهرست مهترین افراد تحت تعقیب در اروپا در وبسایت ویژه ای منتشر شده است. امامعلی که در این فهرست قرار گرفته است به جرایم متعددی از قبیل چند فقره سرقت مسلحانه، مجروح کردن یک فرد و خسارت به اموال متهم شده است.
متهم مزبور از سوی دادستانی نیکوزیا و لیماسول در کشور قبرس تحت تعقیب می باشد.

نظرات