شهرداری تفلیس بر تاکسی ها نظارت خواهد کرد

تاکسی تفلیسشهرداری تفلیس در حال ثبت تاکسی های تفلیس و ایجاد پروفایل برای تاکسی رانان می باشد. پس از ثبت کلیه تاکسی ها مقرراتی تازه به آنها تحمیل خواهد شد.
شهرداری این اقدام را بمنظور امنیت مسافران و نظم دادن به هرج و مرج توصیف کرده است.
وضعیت تاکسی رانی در شهر تفلیس بسیار آشفته است که درخور یک شهر توریستی و تاریخی نیست. پیشتر در این باره اطلاع رسانی شده است. اما به دخالت نهادهای عمومی در شرایطی که تاکسی رانان فاقد تشکل های صنفی منسجم و قدرتمند هستند نیز چندان نتوان خوشبین بود.

نظرات