دامها در گرجستان به ویروس مبتلا هستند

سازمان دامپزشکی جمهوری آذربایجان ورود دام و محصولات دامی از گرجستان را ممنوع کرد. علت ممنوعیت، گسترش آلودگی به ویروس در میان دامهای گرجستان عنوان شده است.
این ممنوعیت موقتی اعلام گردیده است اما دوره زمانی آن مشخص نشده است.

نظرات