شراکت جئوسل و اپل

جئوسل اپلشرکت ارتباطات جئوسل در گرجستان بطور رسمی شریک یا پارتنر شرکت اپل می شود.
به گزارش مارکتر گرجستان با مشارکت این دو شرکت آی‌تیونز در گرجستان راه اندازی خواهد شد. همین منبع راه اندازی آی تینوز را ایجاد فرصتهای تازه برای کارآفرینان و مصرف کنندگان اعلام کرده است.

نظرات