ابوذر ابراهیمی ترکمان در ایروان

ابوذر ابراهیمی ترکمان

قفقازستان - ابوذر ابراهیمی ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی روز 17 فوریه جاری به ارمنستان سفر کرد تا در کنفرانس دولتی روابط ایران و ارمنستان شرکت و سخنرانی کند. ابراهیمی ترکمان از شخصیتهایی است که در مورد روابط فرهنگی ایران با کشورهای قفقاز و آسیای میانه به استفاده از همه ظرفیتهای تمدن ایرانی توجه داشته است گرچه سیاست کلی حاکمیت ایران همواره معطوف به بخش اسلامی-شیعی این تمدن بوده است.

آنچه که مسلم است فرهنگ ایرانی مقوله ای فراتر از فرهنگ اسلامی است. مسلمانان تنها بخشی از جمعیت ایران را تشکیل میدهند و خود به گروههای مختلفی مانند شریعتمدارها، دراویش، پیروان مکاتب عرفانی، نواندیشان دینی و... تقسیم می شوند.
ابوذر ابراهیمی ترکمان در سال 82 خورشیدی در مقاله ای تحت عنوان بلعیده شدن آسیای میانه و غفلت ما می نویسد: باور این نکته که هیچ‌یک از رهبران کشورهاى آسیاى مرکزى و نیز جمهورى آذربایجان‌، که همگی از رهبران کمونیست دوران شوروى سابق هستند، تمایلی به دریافت آموزه‌هاى اسلامی ما ندارند و گفته‌هایی هم که بعضا درباره اسلام دارند، براى پاسخ به مطالبات اسلام‌خواهان این کشورهاست، می‌تواند بسیارى از معادله‌هاى فرهنگی ما را در این مناطق تغییر دهد. آموزش زبان فارسی و تکیه برمیراث مکتوب و مفاخر ایران می‌تواند، فعالیت‌هاى فرهنگی ما را در این کشورها اثربخش کند و تمایل مخاطبان را نیز برانگیزد.
با اینحال رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اکنون مدیر یک سازمان دولتی در ایران است و مسلم است که تنها در چهارچوب اهداف این سازمان توانایی مانور دارد. در ایران قدرت اصلی در اختیار صاحبان یک ایدئولوژی خاص است و متاسفانه قدرتهای بزرگ جهانی نیز مایلند در عرصه سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورهای منطقه ،ایران پرچمدار همان ایدئولوژی باشد.
بررسی روابط 25 ساله ارمنستان و ایران، نام همایشی بود که از سوی وزارت فرهنگ ارمنستان برگزار گردید و ابوذر ابراهیمی ترکمان به دعوت هاسمیک بوغوسیان وزیر فرهنگ به این کشور مسافرت کرد.

نظرات