واکنش باکو به خبر کشف منابع گازی در گرجستان

مشعل گازخبر کشف منابع گازی مهم در گرجستان در رسانه های جمهوری آذربایجان بازتاب یافت و با واکنش منفی روبرو شد.
رسانه های جمهوری آذربایجان اظهارات الهام شابان (شعبان) رئیس مرکز پژوهش نفت در جمهوری آذربایجان را منتشر کردند که گفته است ممکن نیست میزان منابع گازی کاختی معادل شاه دنیز باشد. به گفته او احتمال دارد ذخایز گازی در گرجستان موجود باشد اما نه به میزان 5.3 تریلیون متر مکعب.
یاد آوری می شود که بهره برداری از ذخایر انرژی در گرجستان تنها بخاطر افزایش عرضه نیست که بر اقتصاد سایر کشورهای منطقه تاثیر می گذارد. گرجستان از نظر شفافیت و شاخص آسانی کسب و کار بهترین کشور منطقه رده بندی شده است و بر این پایه، سرمایه گرایش بیشتری بسوی این کشور خواهد داشت.

نظرات