فرمانده عملیات حمله به دستفروشان تهران

دستفروشدر ماههای اخیر عملیاتی شبه تروریستی در تهران به اجرا در می آید تحت عنوان انضباط شهری. در این عملیات افرادی که از خیابان بعنوان محل زندگی یا محل کار استفاده می کنند، مورد حمله و تجاوز قرار می گیرند و بشدت سرکوب می شوند.
با نزدیک شدن به روزهای نوروز، دستفروشان و فروشندگان دوره گرد یکی از هدفهای اصلی در حملات خونبار ماموران این عملیات می باشند. تاکنون دهها گزارش از مجروح و زخمی شدن زحمت کشان خیابانی منتشر گردیده است که در مواردی دندانها یا استخوانهای افراد خرد شده اند.
فرماندهی عملیات موسوم به انضباط شهری با پاسدار محمد رضا علیپور می باشد.
محمدرضا علیپور

نظرات