صادر کنندگان ایرانی کالا به ارمنستان از خدمت بانکی برخوردار خواهند شد

قفقازستان - خریداران کالاهای ایرانی در ارمنستان می توانند، تضمین مبلغ پرداخت را به بانک ملت در ایروان ارائه کنند و صادرکنندگان ایرانی نیز وجه نقد از بانک توسعه صادرات در ایران دریافت حواهند کرد.
به گزارش عصر ایران علی صالح آبادی مديرعامل بانک توسعه صادرات ایران می گوید: براساس قرارداد منعقده یک خط اعتباری 10 میلیون یورویی به بانک ملت ارمنستان ارائه مي شود و به این وسیله صادرکننده ایرانی کالا به ارمنستان در ایران پول نقد می‌گیرد و قرارداد بین بانک توسعه صادرات و بانک ملت ارمنستان هفته آینده امضا خواهد شد.
هرچند به مدت زمان یکهفته ای که مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران می گوید چندان نمی توان اعتماد کرد با توجه به اینکه بر اساس پاره ای از گزارشات مصرف تریاک در میان مدیران ایرانی رشد فراوانی داشته است اما بهرحال بنظر می رسد اقداماتی در حال انجام است که شیوه تجارت خارجی در ایران از روشهای عقب افتاده و منسوخ فاصله بگیرد.
در حال حاضر بخشی از تجارت بین ایران و ارمنستان با روشهای دوران ماقبل بانکداری و گاه بر اساس قسم های حضرت عباس صورت می گیرد.

نظرات