جمعه های آشغال روبی در تهران

کمپین آشغال روبیکمپین جمع آوری زباله های تهران برنامه خود را از دوشنبه به روزهای جمعه تغییر داد. به گفته برگزارکنندگان این کمپین روز جمعه به این دلیل انتخاب گردیده است که افراد شاغل نیز بتوانند در آن حضور فعالی داشته باشند. در نخستین کنش، هواداران این کمپین کیسه های زباله بنفش رنگ در دست داشتند. برخی هم قرار گذاشته اند که لباسهای نارنجی بر تن کنند.
محمد نوریزاد از چهره های شاخص برگزار کننده این کمپین به فراگیر شدن آن خوشبین است و در صفحه فیسبوک خود می نویسد: من اطمینان دارم این کار با استقبال فراوان مردم مواجه خواهد شد. و باز اطمینان دارم این حرکت مدنی که از دل یک جور نافرمانی مدنی بیرون زده، به شهرستانها نیز سرایت خواهد کرد. چه ایرادی دارد یک ملت یا جمع کثیری از مردم در روزهایی از هفته راه بیفتند و آشغال های شهرشان را بروبند؟ مگر این که شهرداری ها اعتراض کنند که نخیر این کار مخصوص خودمان است و شماها نظم آشغال های ما را بهم می ریزید. یا این که برادران با گاز اشک آور و باتوم و چرخهای اتومبیل و تک تیراندازان روی بام شان بجان ما بیفتند که چرا آشغال جمع می کنید؟

نظرات