دستگیری سه نمکی در تفلیس

نمکشبکه روستاوی 2 گزارش میدهد که سه نفر بخاطر غالب کردن نمک بدون ید بجای نمک ید دار دستگیر شدند.
دستگیری این افراد از سوی ماموران بازرسی اداره دارایی صورت گرفته است. اگر دستگیرشدگان از سوی دادگاه گناهکار شناخته شوند به تحمل 1 تا 3 سال حبس محکوم خواهند شد.

[embed]https://youtu.be/XAut4R2AUg8[/embed]

نظرات