دو آشغال جمع کن سرشناس ایرانی بازداشت شدند

دستگیری آشغال جمع کندر نخستین روز از فعالیت کمپین جمعه های آشغال روبی ماموران امنیتی محمد ملکی و محمد نوریزاد را دستگیر کردند.
دستگیری این دو تن بامداد 5 فوریه رخ داد اما گزارشهایی نیز رسیده است که آنها ساعاتی پس از دستگیری آزاد شدند.
آشغال جمع کن سرشناس

نظرات