درگیری خونین در سوپرمارکت اسمارت

اسمارت تفلیسشامگاه 11 فوریه درگیری خونینی بین نگهبانان و مشتریان فروشگاه اسمارت در خیابان روستاولی در تفلیس رخ می دهد.
به گزارش شبکه روستاوی2 در درگیری جوانان با نگهبانان فروشگاه دو مامور حفاظت مجروح می شوند.
بطور کلی به مسافران گرجستان توصیه می شود که در اوقات شبانه از برخورد با افرادی که بطور گروهی در خیابانها و مکانهای عمومی پرسه میزنند، تا حد مقدور خود داری نمایند.

نظرات