سرقت از 10 خانواده در آجارا

سارقان نقابدار با دستبرد به منازل 10 خانواده در خلواچائوری لوازم خانه و یک خودرو را بسرقت بردند.

آنطور که اینترپرس گزارش کرده است برادر نورمان دومبادزه، نماینده پارلمان گرجستان نیز جزء مال باختگان بوده است. از منزل او یک شمشیر و یک لب تاپ به سرقته رفته است. وی تائید کرده است که دزدها نقابدار بودند.

نظرات