قطع گاز 15 هزار مشترک در باتومی

گاز 15 هزار مشترک در باتومی قطع شده است. علت قطعی گاز تصادف رانندگی در شامگاه 6 مارس اعلام شده است که منجر به آسیب واحد انتقال گاز گردید.

به گزارش شبکه روستاوی2 تصادف مزبور در تقاطع خیابانهای ملیکیشویلی و گرگاسالی در باتومی اتفاق افتاد که منجر به نشست گاز از لوله های انتقال گاز گردید. در این سانحه به کسی آسیب جانی نرسید اما مغازه های اطراف بدلیل مسائل امنیتی تخلیه شده اند و چند ساعتی برق منطقه نیز قطع گردید.

نظرات