بازتاب تظاهرات چند نفری در شبکه روستاوی2

روز 18 مارس جاری چند نفر به مخالفت با لایحه خانواده در مقابل پارلمان کشور در شهر کوتالئیسی تظاهرات کردند.

تعداد شرکت کنندگان در این تظاهرات تنها کمی بیشتر از انگشتان دست بود اما شبکه روستاوی2 آن را بازتاب داد. شبکه روستاوی2 پرمخاطب ترین رسانه مخالفان در گرجستان می باشد.


نظرات