شهروندان گرجستان بدون ویزا به اسرائیل مسافرت می کنند

اسرائیل گرجستان رهبران

شهرواندان گرجستان می توانند بدون نیاز به اخذ رواید به اسرائیل مسافرت کنند و تا 90 روز در این کشور اقامت داشته باشند.

وزارت کشور گرجستان در بیانیه ای به شهروندان گرجستان توصیه می کند که هنگام ورود به اسرئیل مدارک لازم مانند رزرواسیون هتل و بیمه مسافرتی بهراه داشته باشند. با اینحال وبسایت اجندا از مایا پانجیکیدزه نقل می کند که هنوز مقامات اسرائیل، وزارت خارجه را از جزئیات موضوع مطلع نکرده اند.

نظرات